Usługi geotechniczne, wykonywane na zlecenie inwestora planującego budowę domu jednorodzinnego, polegają na przeprowadzeniu badań gruntu na terenie, na którym ma powstać budynek. Wykonanie takich badań jest bardzo istotne, ponieważ pozwala zaadaptować  projekt domu jednorodzinnego do warunków panujących na działce. Wdrożenie zaleceń dokumentacji geotechnicznej, będącej owocem tych badań ma kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności i trwałości budynku.

Niektórzy inwestorzy rezygnują z wykonania badań geotechnicznych, utrzymując, że jest to zbędny etap prac budowlanych, który niepotrzebnie generuje dodatkowe koszty. Choć na przeważającej części naszego kraju znajdują się zwarte grunty o odpowiedniej dla posadowienia budynków jednorodzinnych nośności, zdarzają się i takie tereny, na których zalegają grunty trudne, wymagające szczególnego sposobu prowadzenia prac budowlanych lub całkowicie uniemożliwiające budowę.

Wykonanie badań pozwala ustrzec inwestora przed zakupem działki, na której nie będzie mógł rozpocząć budowy lub nieodpowiednim prowadzeniem prac budowlanych, które doprowadzą w przyszłości do nierównomiernego osiadania budynku.

Na czym polegają usługi geotechniczne?

Usługi geotechniczne może wykonywać osoba, która uzyskała wykształcenie techniczne na kierunku budownictwa lub pokrewnym inżynierii środowiska. Uprawniona osoba powinna się posługiwać co najmniej tytułem technika lub inżyniera. Podstawą działalności geotechnika jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). Akt prawny określa zakres oraz sposób koniecznych do wykonania w ramach tych badań działań, uzależniając je od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego. Efektem prac geotechnika jest:

  • opinia geotechniczna,
  • dokumentacja badań podłoża gruntowego,
  • projekt geotechniczny.

Co dają badania gruntu?

Jeśli inwestor zdecyduje się na usługi geotechniczne, otrzyma zwrotną informację w postaci dokumentacji geotechnicznej, która zawierać będzie zarówno część opisową, jak i graficzną. Znajdą się w niej informacje na temat:

  • stosunków wodnych panujących na danym terenie, poziomów wód gruntowych oraz prognozy wahań tych poziomów,
  • warstw i rodzajów gruntów znajdujących się na działce, a także głębokości zalegania i grubości tych warstw,
  • zaleceń dotyczących sposobu prowadzenia prac budowlanych, w tym głębokości oraz sposobu posadowienia fundamentów, informacje na temat ewentualnego odwodnienia terenu, sposobu prowadzenia wykopów itp.

Usługi geotechniczne, w zależności od rejonu kraju, wyceniane są w różny sposób. Ich koszt może wahać się od 600 do 1500 zł.

Sposób prowadzenia badań

Wykonywanie badań przez geotechnika w terenie ma największy sens, gdy inwestor jest w stanie określić lokalizację oraz obrys przyszłego budynku. Wtedy możliwe jest dokładne ustalenie miejsc wykonywania odwiertów. Najczęściej robi się je w narożach budynku, a niekiedy również na przecięciu przekątnych. Im więcej będzie odwiertów, tym dokładniejsze badanie, alei i wyższy jego koszt. Usługi geotechniczne najczęściej obejmują 3 odwierty. Taką ilość uważa się za niezbędne minimum dla właściwego określenia stosunków wodno-gruntowych.

Głębokość odwiertów uzależniona jest od rodzaju budynku. Dla domów podpiwniczonych mogą dochodzić do 6m głębokości, dla tych, które piwnicy nie posiadają, wystarczą 3m.

Co dalej?

Wykonanie robót w terenie to zaledwie część pracy, która zająć może ok. 2 -3 godzin. Usługi geotechniczne obejmują jednak również sporządzenie dokumentacji. Na tą trzeba będzie poczekać ok. 1 -2 tygodni. W dokumentacji oprócz wyników prac terenowych mogą znaleźć się także dodatkowe informacje, a mianowicie dane dotyczące analiz laboratoryjnych gruntów oraz chemicznych prób wody. Z tak wykonaną dokumentacją, stosując się do jej zaleceń, można rozpocząć budowę.

Warto jednak pamiętać, by, decydując się na usługi geotechniczne, wybierać firmy, które oferują wykonanie minimum 3 odwiertów. Wtedy bowiem będzie można mówić o miarodajnych wynikach badań.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

CommentLuv badge